Annons:
Etikettideologi
Läst 385 ggr
Tottenypan
2020-06-28, 00:28

Liberal feminism?

Liberal ideologi förespråkar individualism, jämlikhet, frihet och integritet samt rättssäkerhet. Individualism innebär ett erkännande av att människor faktiskt är olika och att individen har rätt att leva sitt liv utifrån sina egna preferenser, i så hög utsträckning som möjligt. Jämlikhet innebär att ingen, trots att vi erkänner att vi är olika, skall särbehandlas på grund av dessa olikheter. Frihet och integritet innebär att individen, inte skall styras och regleras i detalj av kollektivet, dvs. av staten och dess myndigheter. Rättssäkerhet innebär att individen, genom rättsprinciper som “likhet inför lagen”, “oskyldig till dess motsatsen bevisats”, “bortom allt rimligt tvivel” samt “hellre fria än fälla”, skall skyddas från rättsövergrepp från statens och myndigheternas sida.

                                                             ---

Feministisk ideologi är ett särintresse som i huvudsak förespråkar kollektivism, jämställdhet och rättstrygghet. “Mainstream” feminismen betonar i huvudsak likheterna mellan människor och menar att de skillnader vi idag ser mellan könen, har historiska och sociala orsaker. Denna syn manifesteras främst genom olika “genusteorier”, dvs. teorier om ett “socialt kön”. Kollektivismen innebär här att man genom en stark stat, får en plattform för att kunna utjämna dessa “genusrelaterade” skillnader. Jämställdhet innebär här att man med hjälp av statistisk, kan omfördela samhällets resurser (skatter och subventioner), så att eventuella skillnader mellan könen i något avseende kan utjämnas. Rättstrygghet innebär här att man med utgångspunkt i statistiskt signifikanta skillnader mellan könen vad gäller våld och övergrepp, vill införa särlagstiftning för att på så vis kunna freda det underrepresenterade könet.

                                                               ---

Den intressanta frågan mot denna bakgrund, blir här hur man som “liberal feminist” hanterar de inneboende konflikterna mellan begreppen “individualism och kollektivism”, “jämlikhet och jämställdhet” samt “rättssäkerhet och rättstrygghet”? Det känns här som om att de bägge -ismerna, liberalism och feminism, står i direkt ideologisk motsatsställning till varandra. Finns det ens ideologiska förutsättningar för att överhuvudtaget kunna kalla sig liberal feminist?

Annons:
Pyttelite
2020-06-28, 02:42
#1

Observera att det du definierar som särlagstiftning om du nu avser Istanbulkonventionen, är ingen särlagstiftning. Du har heller inte kunnat påvisa detta i två tidigare trådar. Det börjar bli tjatigt nu. På vilket sätt påverkas rättssäkerheten genom att förstärka skyddet för den utsatta kvinnans? Vilka lagar anser du ha blivit påverkade av detta så det blir rättsosäkra domar? Kan du ge exempel på fall? Med tanke på att Sverige godkände konventionen 2011 borde det finnas massvis av exempel. Om jag förstår dig rätt är hedersmord ok och även våld av män mot kvinnor i nära relationer. Kvinnan ska inte få extra resurser genom skyddat boende eller identitet för det kränker mannen? Varken kvinnan eller mannen ska få hjälp osv. Det är den typen av aktiviteter som Istanbulkonventionen vill stödja. Hur kopplar du detta till rättsosäkerhet? När det gäller liberalfeminism kan jag rekommendera att du börjar förkovra dig i ämnet. Du kan börja att läsa följande länk, se nedan. Du kommer då att upptäcka att det fanns stora orättvisor mellan kvinnor och män då som nu även om det är oerhört mycket bättre i dag än var det var tidigare. Om jag förstår dig rätt var det rättssäkert för männen när vi hade andra styrformer till skillnad från dagens och nu syftar jag på svensk lagstiftning. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Liberalfeminism


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-28, 11:29
#2

#1. "Du har heller inte kunnat påvisa detta i två tidigare trådar. Det börjar bli tjatigt nu."

Det har varit tjatigt länge. Hur skall jag kunna påvisa något för någon (några?) som inte vill förstå hur jag tänker och som medvetet förvränger allt jag skriver. Om man inte accepterar att andra människor kan ha andra åsikter, så är det ju heller inte moraliskt förkastligt att bekämpa dessa åsikter med alla till buds stående medel. Jag är dock inte intresserad av den typen av "retorik". Jag föredrar sakliga "pro et contra" diskussioner.

Pyttelite
2020-06-28, 11:36
#3

#2 Jag accepterar att andra människor har åsikter men jag accepterar inte att man hävdar saker som inte stämmer. Din tolkning av särlagstiftning i de olika trådarna som du skapat stämmer inte överens med nuvarande rättsordning. Det är bara dina tankar om du inte kan exemplifiera att det verkligen är så - tyvärr kan du ju inte det. Du skriver att du föredrar sakliga diskussioner fast så är det inte i praktiken.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2020-06-28, 12:13
#4

Här har du saxat från 2017 års rapport avseende Sveriges åtgärder för att uppfylla Istanbulkonventionen. 

Kan du beskriva, exemplifiera vad som är rättsosäkert i denna analys? Är det inte så att det är rättsosäkert att inte genomföra dessa lagförändringar? Lagändringarna kommer dessutom inte att vara särlagar dvs de gäller oberoende kön.

https://www.regeringen.se/49c72d/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/sveriges-rapport-om-europaradets-konvention-om-forebyggande-och-bekampning-av-vald-mot-kvinnor-.pdf

"I Sverige trädde konventionen i kraft den 1 november 2014 efter att ha godkänts av riksdagen den 27 maj och ratificerats den 1 juli samma år. Vid en genomgång av svensk lagstiftnings och rättspraxis förenlighet med konventionen konstaterade regeringen att det var nödvändigt att föreslå lagändringar för att utvidga möjligheten att besluta om kontaktförbud i fall då de berörda parterna har en gemensam fast bostad, att införa bestämmelser i brottsbalken mot äktenskapstvång och mot att genom vilseledande förmå någon att resa utomlands i syfte att personen genom tvång ska förmås att ingå äktenskap samt att ytterligare begränsa möjligheterna att erkänna äktenskap för personer under 18 år."


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2020-06-28, 13:10
#5

Jag har faktiskt hittat en utredning som är kopplad till Istanbulkonventionen och på sitt sätt är ett förslag till särbestämmelser. 

Där nämns olika aktiviteter som kan göras för att hjälpa dessa misshandlande män. Bland annat föreslår man att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda bostad för dessa män.

En vanligt uppfattning bland de som sett personer drabbas av våld i nära relationer är följande  "bura in dom och släng bort nyckeln - för alltid!" 

Hur ser du på nedanstående utredning - ska vi lägga skattepengar och resurser på män som misshandlar sina nära och kära?

Vad tycker du?

"Utredningens uppdrag har varit att undersöka hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och lämna förslag på hur det kan stärkas och förbättras. Vi har mer specifikt haft i uppdrag att utreda: • Hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut i dagsläget och hur det kan förbättras. 

• Behov av, och i förekommande fall uppgifter för, ett nationellt kompetenscentrum för förebyggande arbete och behandling av våldsutövare. 

• Socialnämndens ansvar för att erbjuda våldsbenägna och våldsutövande personer insatser för att komma till rätta med sitt beteende. 

Verksamhet som erbjuder våldsutövande män tillfällig bostad samt överväga former som möjliggör samverkan mellan berörda myndigheter. 

• Frågor som rör närståendes säkerhet i arbetet med våldsutövare. 

_• Det sociala nätverkets roll i det våldsförebyggande arbetet samt hur det kan tas tillvara för att stärka arbetet med våldsutövande män."
_

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/05/SOU_2018_37_web.pdf


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-28, 22:07
#6

Hänvisar till #2. samt till tråden "Rättssäkerhet kontra rättstrygghet?".

Annons:
Pyttelite
2020-06-28, 22:17
#7

#6 Jag förstår att det är svårt att bemöta fakta. Var det inte ”för och emot” principen som var din retorikmodell?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-30, 16:01
#8

#7. Det är inte svårt att bemöta fakta och fördomar. Det är bara jobbigt att ständigt behöva bemöta samma fördomar överallt. Särskilt när dom har blivit upphöjda till en samhällelig norm.

Fakta om hens våld mot hen!

Saxat ur "Medborgarförslag om jämställd ”Frideborg”-verksamhet."

"Betr våld/övergrepp är mörkertalen stora. Kanske är mäns våld/övergrepp mer vanligt förekommande? Men som framgår nedan är kvinnors våld/övergrepp betydande. Ett gott samhälle tar tag i viktiga problem även om de inte berör en majoritet.

Omfattningen av kvinnors våld/övergrepp visas bl a av följande underlag:

1 Enligt BRÅ rapport 2009:12 ”Våld mot kvinnor och män i nära relationer” är det relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld. Kvinnor utsätter sina män för relationsvåld i ungefär samma omfattning som männen utsätter sina kvinnor. Mäns våld mot kvinnor tenderar att vara grövre och mer återkommande än kvinnors våld mot män. Kvinnors våld mot män tenderar att vara av mer psykisk karaktär än mäns våld mot kvinnor. Vidare kan man läsa: “Enligt vissa både nordiska och andra frågeundersökningar uppger lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för någon form av partnervåld”. (När detgäller våldutsatthet i allmänhet är risken dubbelt så stor att män råkar ut för våld jämfört med risken för kvinnor).

2 I BRÅ rapport 2000:15 ”Barnmisshandel” anges att 1/3 av förövarna är kvinnor.

3 I BRÅ rapport 2008:23 (sidan 382-384) står: ”De små barnen misshandlas oftast av kvinnor som av åldern att döma sannolikt var deras vårdnadshavare… Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor som tar hand om barnen som står för den största delen av misshandeln mot de mindre barnen”.

4 Att det förekommer sexövergrepp av kvinnor på barn kan man läsa om i DN 31 mars 2011 som ägnade ett helt uppslag åt ämnet. Bl a intervjuades Rädda Barnens chefspsykolog Olof Risberg."

Källa: www.pellebilling.se/2009/06/feminismens-harskartekniker

Pyttelite
2020-06-30, 22:31
#9

Om du läser de statliga utredningarna jag hänvisar till finns det inte någon koppling till särlagstiftning mer än skydd för mannen då han brukar våld.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-07-01, 08:32
#10
Lagstiftning

Män är den enda gruppen i Sverige som diskrimineras av lagen. Följande lagar behandlar män på ett sämre sätt än kvinnor:

  • En nybliven moder blir ensam vårdnadshavare om hon är ogift.
  • Kvinnor, men inte män, har rätt till statsbidrag när de organiserar sig (se ovan).
  • Pojkar får omskäras (se ovan).
  • I Socialtjänstlagen (5 kap. 11 §) står det: “Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.” Misshandlade män ska tydligen inte få samma hjälp och stöd från samhället.
  • Grov kvinnofridskränkning. Det finns inget i lagtexten som heter grov manfridskränkning, utan endast grov fridskränkning.
  • Kroppsvisitation av kvinna får utföras och bevittnas endast av annan kvinna. Bägge könen får kroppsvisitera en man.
  • Värnplikten är nu borttagen men ända in på 2010-talet hade vi en lagstiftning som tvingade män att ge ett år av sitt (kortare) liv till staten.

Källa: 

www.pellebilling.se/2009/06/feminismens-harskartekniker

Tottenypan
2020-07-01, 17:11
#11

#3. "Jag accepterar att andra människor har åsikter men jag accepterar inte att man hävdar saker som inte stämmer."

#3. "Din tolkning av särlagstiftning i de olika trådarna som du skapat stämmer inte överens med nuvarande rättsordning."

#3. "Det är bara dina tankar om du inte kan exemplifiera att det verkligen är så - tyvärr kan du ju inte det."

#3. "Du skriver att du föredrar sakliga diskussioner fast så är det inte i praktiken."

OBS. Mina understrykningar ovan, i syfte att exemplifiera!

Du fastslår "tingens ordning" i rätt hög utsträckning, i ovanstående inlägg. Kan du på något sätt belägga något av det du hävdar i ovanstående inlägg? 

#43. I inlägget "Rättssäkerhet kontra rättstrygghet". "Det du beskriver har knappast med härskarteknik att göra däremot verkar du behärska härskarteknik till fullo."

Här hävdar du att jag verkar behärska härskarteknik till fullo. Jag väntar fortfarande på att du exemplifierar var och hur jag "behärskar härskarteknik till fullo".

Sätten på vilka du stipulerar "tingens ordning", både vad gäller mig som person och den rådande verkligheten i #3. , utgör däremot ganska flagranta exempel på härskarteknik, om än rätt så klumpig.

Upp till toppen
Annons: